Sunday, 2019-01-13

*** ChanServ sets mode: +v T402:49
*** ChanServ sets mode: +v T408:58
*** ChanServ sets mode: +v T414:46
*** ChanServ sets mode: +o tbr19:31
*** ChanServ sets mode: +v T420:19

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!